Mumbai Mahawar Vaish

List of Honours


Presidents

Sr. No.

Photo

President Name

From Date

To Date

1

Lt. Shri. Balkishan Sitaram Gupta

Before 1981

09-Dec-1984

09-Dec-1984

20-Sep-1987

01-Nov-1987

16-Sep-1990

04-Nov-1990

10-Oct-1993

2

Lt. Shri. Banwarilal Ramgopal Gupta

26-Dec-1993

30-Nov-1995

3

Lt. Shri. Gurdayal Tarachand Gupta

14-Jan-1996

29-Sep-1996

20-Oct-1996

03-Oct-1999

4

Lt. Shri. Khushiram Pyrelal Vaish

28-Nov-1999

22-Sep-2002

5

Lt. Shri. Biharilal Shankerlal Gupta

Before 1980

-

20-Oct-2002

13-Jun-2004

6

Shri. Navalkishor Girdharilal Gupta

13-Jun-2004

25-Sep-2005

7

Shri. Krishnakant Tarachand Gupta

09-Oct-2005

28-Sep-2008

09-Nov-2008

25-Sep-2011

16-Oct-2011

21-Sep-2014

8

Shri. Prabhakar Pyrelal Mahajan

5-Oct-2014

Present

Vice - Presidents

Sr. No.

Photo

Vice President Name

From Date

To Date

1

Lt. Shri. Khushiram Pyrelal Vaish

09-Dec-1984

20-Sep-1987

01-Nov-1987

16-Sep-1990

04-Nov-1990

10-Oct-1993

26-Dec-1993

29-Sep-1996

20-Oct-1996

03-Oct-1999

09-Oct-2005

28-Sep-2008

16-Oct-2011

26-Jul-2013

2

Lt. Shri. Girdharilal Dwarkadas Gupta

09-Dec-1984

20-Sep-1987

01-Nov-1987

28-May-1989

3

Shri. Jagdishprasad Gopaldas Gupta

04-Nov-1990

10-Oct-1993

20-Oct-1996

03-Oct-1999

4

Lt. Shri. Gurdayal Tarachand Gupta

26-Dec-1993

10-Dec-1995

5

Shri. Navalkishor Girdharilal Gupta

28-Nov-1999

22-Sep-2002

20-Oct-2002

13-Jun-2004

6

Lt. Shri. Rameshchand Bishamberdayal Gupta

28-Nov-1999

22-Sep-2002

20-Oct-2002

25-Sep-2005

7

Shri. Tarachand Shankerlal Gupta

13-Jun-2004

25-Sep-2005

09-Nov-2008

25-Sep-2011

8

Shri. Rudmal Tarachand Gupta

09-Oct-2005

28-Sep-2008

09-Nov-2008

25-Sep-2011

9

Shri. Narendra Shriram Gupta

16-Oct-2011

21-Sep-2014

05-Oct-2014

Present

10

Shri. Hemraj Indermal Gupta

05-Oct-2014

Present

Secretaries

Sr. No.

Photo

Secretary

From Date

To Date

1

Shri. Prabhatilal Maniram Gupta

Before 1984

-

2

Shri. Kishanlal Durgaprasad Mahajan

Before 1984

-

3

Shri. Shriram Ramsharan Gupta

From 1981

09-Dec-1984

09-Dec-1984

20-Sep-1987

01-Nov-1987

16-Sep-1990

04-Nov-1990

10-Oct-1993

26-Dec-1993

29-Sep-1996

20-Oct-1996

03-Oct-1999

28-Nov-1999

22-Sep-2002

4

Shri. Jagdishprasad Gopaldas Gupta

20-Oct-2002

25-Sep-2005

5

Shri. Manoharlal Chhoteylal Gupta

09-Oct-2005

28-Sep-2008

09-Nov-2008

25-Sep-2011

16-Oct-2011

21-Sep-2014

05-Oct-2014

Present

Vice - Secretaries

Sr. No.

Photo

Vice Secretary

From Date

To Date

1

Shri. Nirmal Kumar Shivdayal Gupta

Before 1980

09-Dec-1984

09-Dec-1984

20-Sep-1987

01-Nov-1987

16-Sep-1990

04-Nov-1990

10-Oct-1993

26-Dec-1993

29-Sep-1996

26-Dec-1993

03-Oct-1999

28-Nov-1999

22-Sep-2002

20-Oct-2002

25-Sep-2005

09-Oct-2005

28-Sep-2008

09-Nov-2008

25-Sep-2011

2

Shri. Subhashchand Badriprasad Gupta

09-Dec-1984

20-Sep-1987

04-Nov-1990

10-Oct-1993

09-Oct-2005

28-Sep-2008

3

Shri. Moolchand Makhanlal Gupta

01-Nov-1987

16-Sep-1990

26-Dec-1993

29-Sep-1996

26-Dec-1996

03-Oct-1999

16-Oct-2011

21-Sep-2014

05-Oct-2014

Present

4

Shri. Manoharlal Chhoteylal Gupta

28-Nov-1999

22-Sep-2002

20-Oct-2002

25-Sep-2005

5

Shri. GopalChand Radheshyam Gupta

09-Nov-2008

25-Sep-2011

6

Shri. Hemraj Indermal Gupta

16-Oct-2011

21-Sep-2014

7

Shri. Ghanshyamdas Chhajuram Gupta

05-Oct-2014

Present

Karmath Karyakarta

Sr. No.

Photo

Name

Hon. Year

Designation

1

Shri. Nirmalkumar Shivdayal Gupta

2010

Vice - Secretary

2

Shri. Shriram Ramsharan Gupta

2011

Former Secretary

3

Shri. Khushiram Pyrelal Vaish

2012

Vice - President

4

Shri. Moolchand Makhanlal Gupta

2013

Vice - Secretary

5

Shri. Jagdishprasad Gopaldas Gupta

2014

Former Secretary